අංගම්පොර

වැඩසටහන ශ්‍රවනය සහ බාගත කරගැනීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අංගම්පොර උපදේශක ජි. කරුණාපාල සහ අංගම්පොර ශිෂ්‍ය සමීර ගයාෂාන් එක්වූ අංගම්පොර පිලිබඳ රසවත් වැඩසටහන ශ්‍රවණය කිරීමමේ හා බාගත කරගැනීමේ අවකාශය දැන් ඔබට සපයා ඇත.

 

 

Program Listen / Download
1. Angampora