නත්තලේ කථාව

නත්තල පිලිබඳ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ජපුර රේඩියෝ පටිගත කිරීමේ මැදිරියේදී පටිගත කරන ලද වැඩසටහනට සවන්දීමේ සහ එය බාගත කරගැනීමේ අවකාශය දැන් ඔබට සපයා ඇත.