කවිය සහ ජිවිතය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන මධ්‍යස්ථානය භාර නිලධාරී එම්. සිසිර කුමාර මහතා සම්පත් දායකත්වය සැපයු “කවිය සහ ජිවිතය” වැඩසටහන සඳහා නිවේදක දායකත්වය සැපයුවේ “ජපුර මීඩියා” නියෝජනය කරමින් තාරකා ආනන්ද මහත්මියයි.

 

 

වැඩසටහන ශ්‍රවනය සහ බාගත කරගැනීම